โรงเรียนบ้านโคกยาง


หมู่ที่ 2 บ้านโคกยาง ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทร. 0-76471-361

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330049-20140531-140953

นางพรนิภา พันธุ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโคกยาง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบางนายสี 3 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปลูกสร้างอาคารในที่ดินของบริษัทตะกั่วป่า วัลเลย์ติน (ปัจจุบันเป็นบริษัทเรือขุดแร่บุญสูง) เดิมเป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว เสาไม้ หลังคามุงจาก โดยคณะกรรมการอำเภอและประชาชนในหมู่ที่ 2 ตำบลบางนายสี ร่วมกันบริจาค เงินสร้าง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2482 มีนักเรียน 29 คน นายประชุม เหมรา เป็นครูใหญ่ ขุนสัจจา บริรักษ์ (พิชิต เจตนานนท์) นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นผู้อุปการะ และต่อมา นายประชุม เหมรา ครูใหญ่ลาออก เพราะไปรับราชการทหาร

วิสัยทัศน์โรงเรียน

คุณธรรมนำเด่น มุ่งเน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย มีใจสาธารณะ รักษ์สุขภาวะและสิ่งแวดล้อม น้อมนำวิถีพอเพียง เคียงคู่มาตรฐานสากล และประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

4. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา

6. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสู่ชุมชน

7. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

8. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย